Friday, 05/06/2020 - 04:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

KẾ HOẠCH Triển khai và thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI CHÂU

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU

                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    /KH-THVTS

Hải Châu, ngày 27 tháng 3 năm 2015

 

 

 

KẾ HOẠCH
Triển khai và thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Ban Thường vụ  Thành ủy Đà Nẵng

-------------------

 

Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới;

 Thực hiện Quyết định số 524-QĐ/UBND ngày 05/3/2014 của UBND Quận Hải Châu Ban hành Kế hoạch triển và khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Kế hoạch số 177/KH-PGD ĐT ngày 25/3/2014  của Phòng GD ĐT Hải Châu về thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU; Trường tiểu học Võ Thị Sáu xây dựng Kế hoạch triển khai và thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

Tiếp tục quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy  Đà Nẵng  đến CBCCVC nhà trường nhằm thực hiện có kết quả nội dung “5 xây”, “3 chống” theo tinh thần Chỉ thị 29-CT/TU của Thành ủy. Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đội ngũ CBCCVC nhà trường trong thực thi công vụ; trong chấp hành các nội quy, quy chế của nhà trường. Nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân; kiên quyết loại bỏ các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, chây lười thiếu trách nhiệm của CBCCVC trong thực thi công vụ.

Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 04-CT/UBND  ngày 27/4/2010  của UBND Thành phố Đà Nẵng “Về nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước”.

II. Đối tượng thực hiện:

Tập thể và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong nhà trường.

III. Nội dung thực hiện:

1. Nội dung “5 xây”:

a, Trách nhiệm:

+ Trách nhiệm với phụ huynh và học sinh:

- Tiếp đón ân cần, hòa nhã,  giao tiếp văn minh, lịch sự; biết lắng nghe ý kiến của phụ huynh và đồng nghiệp; tận tâm với công việc, tận tụy với học sinh. Kịp thời giải thích những thắc mắc của nhân dân, phụ huynh, học sinh. Thực hiện tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân một cách công bằng, dân chủ và công khai.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nói và làm theo Nghị quyết, đường lối của Đảng; Chủ trương của ngành và nhà trường; chấp hành tốt Nội quy, quy chế của nhà trường; phát ngôn phát biểu có trách nhiệm và đúng nơi, đúng lúc (không phát biểu lung tung gây mất đoàn kết nội bộ và ảnh hưởng danh dự nhà trường).

+ Trách nhiệm với công việc:

- Tận tâm với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đúng thời gian quy đinh, không để xảy ra sai sót; chủ động tham mưu đề xuất, phối hợp để giải quyết kịp thời các yêu cầu nhiệm vụ phát sinh. Không đùn đẩy công việc; chống lối làm việc “dễ làm, khó tránh”. Dạy đúng chương trình, đảm bảo chất lượng, không vi phạm quy chế chuyên môn. Lấy hiệu quả công tác, chất lượng công việc làm thước đo đánh giá trách nhiệm.

-  Chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương; với đồng nghiệp và phụ huynh học sinh trong thực hiện các nhiệm vụ công tác và trong giải quyết các công việc nhanh chóng chính xác, hiệu quả.

b, Chuyên nghiệp:

- Chuyên nghiệp trong tham mưu và thực hiện nhiêm vụ: Các bộ phận công tác, các Đoàn thể, các tổ trưởng cần nghiên cứu nắm vững nội dung yêu cầu, nắm vững các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ để tham mưu cho lãnh đạo nhà trường trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quản lý nhà trường; Trong công tác dạy học, giáo viên cần nắm vững nội dung chương trình, chuẩn kiến thức và phương pháp dạy học; quy định đánh giá xếp loại học sinh, không để xảy ra sai sót, vi phạm quy chế.

- Chuyên nghiệp trong xây dựng kế hoạch công việc: Mỗi tập thể, cá nhân trong nhà trường cần phải xây dựng đầy đủ kế hoạch công việc với nội dung và giải pháp thiết thực, hiệu quả; có lịch công tác hàng tháng, tuần, ngày; sắp xếp công việc khoa học. Chủ động trong thực hiện kế hoạch công việc hằng ngày đúng tiến độ thời gian, không để xảy ra sai sót và không bị nhắc nhỡ. Sử dụng tốt các thiết bị, máy móc hỗ trợ cho việc thực hiện nhiệm vụ được giao như máy móc, các phần mềm quản lý, các phần mềm hỗ trợ cho việc dạy và học.

c, Trung thực:

- Trung thực trong đánh giá cá nhân: Mỗi cá nhân phải xây dựng phong cách sống trung thực, đánh giá đúng bản chất công việc và kết quả rèn luyện của cá nhân. Thực hiện nói đi đôi với làm; không nói quá, không nói tránh. Phải có tinh thần cầu thị, bảo vệ cái đúng và sẵn sàng nhận khuyết điểm để khắc phục sửa chữa.

- Trung thực trong cung cấp thông tin: Cán bộ, công chức, viên chức phải có ý thức trong việc báo cáo, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, không đổ lỗi khách quan, không đùn đẩy trách nhiệm.

d, Kỷ cương:

- Kỷ cương trong tuân thủ pháp luật: Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu trong việc tôn trọng pháp luật. Có ý thức chấp hành nghiêm minh chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, ý kiến chỉ đạo của cấp trên; Thực hiện đúng nội quy, quy chế của nhà trường; Không làm việc riêng, chơi game trong giờ hành chính; Không đi trễ, về sớm, bỏ giờ, bỏ lớp. Tuyệt đối không uống rượu bia trong giờ hành chính, dạy học.

- Kỷ cương trong thi hành công vụ: Ban giám hiệu quản lý đội ngũ giáo viên, nhân viên kỷ cương, nề nếp; phân công nhiệm vụ rõ ràng, khoa học. Cán bộ, giáo viên, nhân viên chấp hành tốt các quyết định của cấp trên; thực hiện nhiệm vụ được giao có chất lượng và hiệu quả, không chậm trễ và sai sót. Tổ trưởng các tổ chịu trách nhiệm liên đới về các hành vi sai trái của viên chức (trực thuộc) trong thi hành công vụ.

đ, Gương mẫu:

- Tất cả CBCCVC, nhất là người đứng đầu phải có tác phong làm việc gương mẫu, thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao; chống các biểu hiện quan liêu, thiếu trách nhiệm, tham nhũng, tiêu cực gây phiền hà trong thi hành công vụ; thực hiện nghiêm nguyên tắc “dân chủ đi đôi với kỷ cương”.

2. Nội dung “3 chống”:

a, Chống quan liêu: Cán bộ, công chức, viên chức phải sâu sát với  công việc; nắm bắt kịp thời thực tế tình hình ở nhà trường, lớp học; Chống các biểu hiện thờ ơ, vô trách nhiệm, vô cảm, quan liêu trong giải quyết công việc và thi hành công vụ. Giai quyết nhanh, hiệu quả công việc, không để tồn đọng, kéo dài.

b, Chống tiêu cực: Trong thi hành công vụ, CBCCVC không được có hành vi vòi vĩnh, nhận hối lộ, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi cá nhân; để nhũng nhiễu phụ huynh và học sinh. Trong công việc hằng ngày không có thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm; không sai phạm trong quản lý và sử dụng tài chính, tài sản nhà trường; sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

c, Chống hình thức: Không phô trương, lãng phí; phải triệt để tiết kiệm trong chi phí hành chính. Không có thái độ đối phó trong công việc hàng ngày; không chạy theo thành tích mà lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá tập thể và cá nhân.

IV. Quy định đánh giá:

Việc thực hiện các quy định về “5 xây”, “3 chống” được đánh giá theo 4 mức: Tốt, Khá, Trung bình, Yếu.

Định kỳ đánh giá mỗi năm 2 lần vào tháng 5 và tháng 11; các cá nhân và tập thể đánh giá và lưu trữ hồ sơ, báo cáo về nhà trường. Đây là cơ sở để đánh giá phân loại CBCCVC hằng năm.

1. Đối với tập thể:

+TỐT: Có 90% CBCCVC được xếp loại tốt về thực hiện nội dung “5 xây”, “3 chống”; hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác.

+KHÁ: Có từ 80% đến dưới 90% CBCCVC được xếp loại tốt về thực hiện nội dung “5 xây”, “3 chống”; hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ được giao nhưng chưa cao; có chủ động tham mưu đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác nhưng chưa thường xuyên.

+ TRUNG BÌNH: Có từ 70% đến dưới 80% CBCCVC được xếp loại tốt về thực hiện nội dung “5 xây”, “3 chống”; hoàn thành 2/3 các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ được giao nhưng chưa cao; chưa chủ động tham mưu đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác.

+YẾU: Có CBCCVC vi phạm một trong các nội dung quy định của “5 xây”, “3 chống”; không hoàn thành nhiệm vụ công tác trọng tâm và nhiệm vụ công tác được giao hàng tháng; không thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ quản lý theo quy định của Điều lệ trường tiểu học, để xảy ra nhiều sai phạm.

2. Đối với cá nhân cán bộ, công chức, viên chức:

+ TỐT: Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao với chất lượng và hiệu quả cao, đúng thời gian quy định. (Đối với giáo viên giảng dạy phải đạt loại tốt - qua đánh giá; dự giờ, kiểm tra; đạt được các chỉ tiêu đăng ký về chất lượng dạy học). Có trách nhiệm trong việc xây dưng kế hoạch công tác; kế hoạch giảng dạy. Chủ động, đi đầu trong tham mưu đề xuất giải quyết công việc.

+ KHÁ: Hoàn thành  nhiệm vụ công tác được giao có chất lượng và hiệu quả, đôi lúc còn trễ về thời gian do khách quan, có chủ động phối hợp nhưng chưa rõ về trách nhiệm cá nhân. (Đối với giáo viên giảng dạy phải đạt loại khá- qua đánh giá; dự giờ, kiểm tra; đạt được 90%các chỉ tiêu đăng ký về chất lượng dạy học). Có trách nhiệm trong việc xây dưng kế hoạch công tác; kế hoạch giảng dạy nhưng chất lượng chưa cao còn sai sót và bị nhắc nhỡ; tổ chức thực hiện nhiệm vụ đôi khi còn sai lệch nhưng chưa đáng kể; chưa  chủ động,  trong tham mưu đề xuất giải quyết công việc và lôi cuốn mọi người trong giải quyết công việc.

+ TRUNG BÌNH: Hoàn thành  nhiệm vụ công tác được giao, đôi lúc còn trễ về thời gian, chất lượng thấp, chưa chủ động phối hợp, chưa thể hiện rõ về trách nhiệm cá nhân. (Đối với giáo viên giảng dạy phải đạt loại trung bình - qua đánh giá; dự giờ, kiểm tra; đạt được 80%các chỉ tiêu đăng ký về chất lượng dạy học). Có xây dưng kế hoạch công tác; kế hoạch giảng dạy nhưng chất lượng thấp, còn sai sót và bị nhắc nhỡ; tổ chức thực hiện nhiệm vụ đôi khi còn sai lệch; còn thờ ơ  trong tham mưu đề xuất giải quyết  công việc .

+ YẾU: Thực hiện  nhiệm vụ công tác được giao với chất lượng hiệu quả thấp, thường xuyên trễ về thời gian, (Đối với giáo viên giảng dạy chưa đạt yêu cầu- qua đánh giá; dự giờ, kiểm tra; đạt được 50%các chỉ tiêu đăng ký về chất lượng dạy học). Không xây dưng kế hoạch công tác; kế hoạch giảng dạy; tổ chức thực hiện nhiệm vụ sai lệch; không chủ động phối hợp, tham mưu đề xuất giải quyết công việc, lúng túng trong  tổ chức thực hiện nhiệm vụ, bị nhắc nhỡ nhiều lần trong thực hiện nhiệm vụ (3 lần trở lên).

V. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT:

- Định kỳ nhà trường sẽ Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nội dung “5 xây”, “3 chống”;

- Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm một trong các nội dung “5 xây”, “3 chống”; tùy theo nội dung và mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định và luân chuyển đơn vị công tác. Nếu vi phạm ở mức độ nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan đơn vị thi buộc thôi việc và tập thể, đơn vị đó không được đưa vào xét thi đua cuối năm.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp động hưởng lương từ ngân sách nếu vi phạm một trong các nội dung “5 xây”, “3 chống”; thì bị chấm dứt hợp đồng lao động.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Nhà trường sẽ thường xuyên quán triệt nội dung Chỉ thị 29-CT/TU; Chương trình hành động 22-CTr/HU của Huyện ủy Hòa Vang cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị; chú ý quán triệt rõ nội dung “5 xây”, “3 chống”.

2. Tổ chức triển khai kế hoạch số 177/KH-PGD ĐT ngày 25/3/2014 của Phòng GD ĐT Hải Châu và Kế hoạch của nhà trường về - Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới.

3. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức viết 1 bản đăng ký cam kết thực hiện nội dung “5 xây”, “3 chống” nộp về  Tổ xác nhận và nộp về trường vào hạn cuối là 05/4/2014.

4. Rà soát  lại nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, bổ sung quy định về thực hiện nội dung “5 xây”, “3 chống” và quy định nghiêm cấm uống rượu bia trong giờ hành chính.

5. Định kỳ hàng năm vào tháng 5 và tháng 11 tổ chức đánh giá xếp loại đơn vị, cá nhân theo nội dung “5 xây”, “3 chống” một cách dân chủ, công khai, công bằng và báo cáo kết quả về phòng GD ĐT vào tháng 6 và 12 hằng năm.

6. Công đoàn nhà trường tăng cường vai trò giám sát của Công đoàn với CBCCVC trong việc thực hiện Chỉ thi 29-CT/TU; Kịp thời phản ánh, đề xuất với Hiệu trưởng kế hoạch, biện pháp nhằm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 29 trong CBCCVC.

Trên đây là nôi dung Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường  vụ Thành ủy Đà Nẵng đối với CBCCVC nhà trường; Các bộ phận, đoàn thể, các tổ có kế hoạch triển khai và đôn đốc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc cần phản ảnh về Hiệu trưởng để điều chỉnh kịp thời ./.


 

Nơi nhận:
- PGD ĐT (b/c);
- CM; Các Đoàn thể; các TT
- Lưu: VT,

HIỆU TRƯỞNG
Phan Thị Thu Lan

Nguồn: vothisaudn.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 107
Tháng 06 : 520
Năm 2020 : 57.349